Krigets första offer

”Krigets första offer är sanningen” är måhända ett slitet uttryck men så kusligt aktuellt. Från den dag Putin lät ryska soldater invadera Ukraina har jag läst och kommenterat inlägg som i olika grad försvarar, eller åtminstone relativiserar, angreppet, ofta genom att förneka eller förvanska fakta. Debattörerna kommer såväl från ”vänsterns” som ”högerns” ytterflanker. De förenas av ett gemensamt hat mot ”det liberala etablissemanget”, ”mainstream media (MSM)” och/eller ”USA-imperialismen”. Ofta delar de samma inlägg; de kan komma från ryska Sputnik News eller amerikanska FOX News – eller allt som oftast från någon högröstad videobloggare som tycker sig ha genomskådat västvärldens förljugenhet. 

Min tanke är att här ta upp några av de populäraste påståendena av debattörer som vill försvara eller relativisera Putins krig. Först vill jag dock tydliggöra min bestämda åsikt, att USA, NATO och EU otvivelaktigt kan kritiseras för mycket i den destruktiva utvecklingen i förhållandet till Ryssland och dess säkerhetsintressen. För 15 år sedan stod det och vägde. Så här bedömde svenska Totalförsvarets forskningsinstitut läget 2007:

”Ryssland har ofta framhävt sin särskilda relation till NATO i positiva ordalag. Det senaste året kan dock en viss förändring noteras…En kvarvarande misstro mellan parterna, brist på gemensamma visioner och intressen, och NATO:s ökade engagemang österut till bland annat Georgien, Ukraina och Moldavien riskerar att ytterligare anstränga relationen.”

Ett år senare invaderade Ryssland Georgien och relationerna blev alltmer frusna. Hade det kunnat bli på annat sätt? Något av detta har jag tagit upp i min blogg ”Vägen till vapnens makt”, där jag skriver om Richard Sakwas bok ”Frontlinje Ukraina”. 

Naturligtvis tar de nämnda Putinvänliga debattörerna också upp sådana argument för att relativisera Rysslands krig. Till det vill jag säga två saker:

  1. Putin är med sin statsledning fullt ansvarig för kriget. Ingen konflikt om olika syn på säkerhetsintressen kan motivera ett fullskaligt angreppskrig mot en annan stat. Varje suverän stat (här Ukraina) har dessutom rätt att besluta sig för sin säkerhets- och utrikespolitik utan att riskera att invaderas på grund av en annan stats säkerhetsintressen (här Ryssland). Det är internationell folkrätt, kodifierad i bland annat FN-stadgan, också godkänd av Ryssland!
  2. Få debattörer skulle vilja försvara eller relativisera Hitlers ansvar för andra världskriget genom att peka på hur västmakterna påtvingade Tyskland en förnedrande fred genom Versaillesfördraget 1919. Den innebar bland annat landavträdelser, avmilitarisering av Rhenområdet och omfattande nedrustning för Tyskland. Ryssland har bland annat fått utstå utvidgning av Nato inpå sina gränser, men det legaliserar inte Putins krig mer än Hitlers. 

Ett annat argument för dem som vill relativisera Putins krig är att västmakter minsann också gjort sig skyldiga till brutala anfallskrig i strid med folkrätten. Det mest flagranta exemplet är väl invasionen i Irak 2004, som inte följdes av några sanktioner från omvärlden trots FN:s avståndstagande. Det finns också fler exempel på USA:s och andra västmakters krigshandlingar som måste skarpt fördömas enligt folkrätten. Men flera fel gör inte ett rätt. Nu är det Putins krig det gäller, vilket saknar såväl juridisk som moralisk rättfärdighet. Förhoppningsvis är kriget snart över. Då är det tid att på djupet diskutera dess förhistoria och andra länders agerande i den internationella politiken.

De lögner, halvsanningar och relativiseringar som de Putinkramande debattörerna sprider på nätet för att rättfärdiga anfallskriget är många. Här ska jag ta upp tre av de vanligaste i form av frågor.

Gynnar Ukraina nazism?

Putin sade att ett mål för ”den speciella militäroperationen” var att ”avnazifiera” Ukraina. Det var förstås nonsens; presidenten Zelenskyj är centrumpolitiker, jude och har släktingar som blev offer i Förintelsen, vilket gör det orimligt att staten skulle gynna nazism. Nazistiska symboler är dessutom förbjudna enligt lag i Ukraina. Det finns dock rörelser som förknippas med nazism, men de samlade mindre än en procent av rösterna i senaste valet. Mer problematiskt är att den så kallade Azovbataljonen enrollerats i Nationalgardet som sorterar under inrikesministeriet. Azovbataljonen rekryterar högerextrema och till och med nazister, även från utlandet. Den består av något tusental medlemmar och opererar i östra Ukraina. Det är verkligen inte vackert, men kanske uttryck för ”realpolitik” där man anser att det är bättre att de ställs under statligt befäl än att de agerar självständigt. 

Ukraina har en komplex historia kopplad till högerextrema nationalister. Man hyllar gärna nationalisten Stephan Bandera, som under andra världskriget en tid lierade sig med Hitlertyskland för att bekämpa den sovjetiska makten över Ukraina. Bandera satt emellertid i tyskt fängelse och koncentrationsläger under större delen av andra världskriget, men hans rörelse genomförde under tiden mycket omfattande etniska rensningar i polska Galizien i områden som nu tillhör Ukraina. Det är knappast som ”nazist” ukrainare i dag hyllar Bandera utan som stridbar ukrainsk nationalist. Det är inte heller vackert, men gör inte Ukraina till en naziststat. 

Förtrycker Ukraina rysktalande?

Ett viktigt ledmotiv i Putins propaganda är att Ukraina förtrycker rysktalande. Bland debattörer i vårt land påstås till och med att ryska är förbjudet. Det är inte sant. Ukraina har flera minoritetsspråk, varav ryska är det i särklass största, och alla är förstås tillåtna. Dock är ukrainska officiellt språk (”förstaspråk” enligt lagen) och all undervisning från åk 5 måste ske på ukrainska medan andra språk kan läsas som tillval. Service- och butikspersonal måste också tilltala kunder på ukrainska om inte kunden önskar annat. 

Var Majdanupproret 2014 en CIA-styrd kupp?

År 2014 störtades den valde presidenten Janukovitj. Det var slutpunkten för ett skeende som började året innan med stora folkliga protester mot hans makt. Proteströrelsen krävde demokratiska reformer och närmande till EU. Den kallades Euromajdan på grund av associationen till EU och att Majdantorget i Kiev blev centrum för händelserna.

Janukovitj hade valts till president fyra år tidigare efter många år av politisk turbulens. Väl vid makten infördes begränsningar av mediernas frihet och censur återinfördes. Vallagar som gynnade Janukovitj och hans politiska vänner drevs igenom och oppositionen marginaliserades. Ukraina, som länge haft problem med korruption, blev en utpräglad auktoritär kleptokrati av sällsynta mått. 

Den rörelse som till sist störtade Janukovitj var omfattande och mångfacetterad. Hundratusentals människor drog ut på gator och torg. Särskilt från början handlade det främst om en liberal opposition med förankring främst i medelklassen, men där fanns också en nationalistisk höger som skaffade sig allt större inflytande. Rörelsen genomgick snabbt en revolutions standardstadier: från äkta folklig entusiasm för en demokratisk sak till radikalisering och framväxten av en revolutionär elit, följt av maktövertagande och straffåtgärder mot ”revolutionens fiender” med påföljande stridigheter. Den ”enhetsregering” som övertog makten bestod till stor del av nationalistisk och populistisk höger. Redan hösten 2014 genomfördes dock parlaments- och presidentval och den nationalistiska högern tappade inflytande till partier med liberal profil. 

Händelserna som kulminerade med Janukovitj abdikation brukar av vissa debattörer utmålas som en USA-regisserad kupp. Sant är att USA visade stort intresse för utvecklingen och hade synpunkter på regeringsbildning. Men ingenting talar för att USA på annat sätt ingrep i händelserna. Debattörer brukar hänvisa till att USA skickat fem miljarder dollar till Ukraina för att finansiera ”kuppen”. Siffran är korrekt, men pengarna började betalas ut redan 1991 för ”demokratifrämjande åtgärder”. Någon redovisning för hur de använts har jag aldrig sett, men även Sverige har via SIDA genom åren skickat bistånd till många länder för att stärka demokratisk utveckling, även till oppositionella rörelser. 

”USA-kupp”, ”nazism”, ”etniskt förtryck”. Exemplen kunde mångfaldigas för att illustrera det narrativ som Putinkramande debattörer målar upp för att relativisera eller rättfärdiga den ryska invasionen. Många av dem är troligen vilsna själar som irrat bort sig i nutidshistoriens vindlingar. Nykter analys har fått ge vika inför ideologiska emotioner. Jag har i en tidigare blogg skrivit om hur ordförande i Sveriges Fredsråd tillhör denna skara. Hon är dessutom ordförande i Vänsterns kvinnoförbund. Jag har noterat att en del vänsterpartister gillar det hon skriver trots att partiet klart och entydigt tagit avstånd från Putins krig. Det är beklämmande! Men som sagt, där finns också högerprofilerade debattörer vars partisympatier är mig obekanta. Likväl är det ett ansvar för den svenska riksdagens partier att stå upp mot alla försök att misskreditera ukrainarnas rättfärdiga kamp för att själva få styra sitt öde.

Några tankar om Nato

Vad ska man tänka om Nato? Jag brottas med mina tankar. Mycket har ställts på ända alltsedan Rysslands uppmarsch mot Ukraina. Inte så att jag någonsin haft några illusioner om despoten Putin, men visst är jag ändå chockad över den brutalitet han visar upp i sitt angreppskrig, där han också hotat med kärnvapen mot andra stater som lägger sig i. Ingenting av det hade hänt om Ukraina hade varit med i Nato. 

Å andra sidan: Natos framskjutna positioner nära Rysslands gränser har onekligen haft betydelse för Putins aggression mot Ukraina. Inte bara Putin utan sannolikt flertalet ryssar har värjt sig inför tanken att Ukraina skulle bli en del av Nato. Landet har flera gånger varit uppmarschområde för invasioner från väst, av Frankrike under Napoleonkrigen samt av Tyskland under första och andra världskriget. Ukrainas önskan om att bli en del av Nato har i detta perspektiv varit avgörande för Putins krig. 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang klargöra att Nato eller USA inte har haft för avsikt att invadera Ryssland. I så fall skulle möjligheterna varit många sedan kalla krigets slut. Nu skulle man också haft ett gyllene tillfälle när ett anfall skulle kunna motiveras med Putins folkrättsvidriga krig. De som tror på sådana avsikter lever kvar i en teori om Västmakters imperialism som är föråldrad. Dock påminner Putins retorik om gammal rysk imperialism kombinerad med etnonationalism. 

Det bör också påpekas att tidigare sovjetrepubliker eller sovjetiska satellitstater som nu är med i Nato själva tagit initiativ till sina medlemskap. De såg Nato som en försäkran mot ryska angrepp. Men Nato har inte varit särskilt entusiastisk för ukrainskt medlemskap, eftersom man sett Putins lystna blickar och inte velat ta ansvar för landets försvar i enlighet med Natos grundidé.

”En för alla, alla för en!”  Natos musketörsmoral låter sannerligen käck, vänfast och sympatisk; var och en ställer utan prut upp för en medlemsstat som blir angripen, vilket regleras i Natos femte artikel. När nu Putins krig har rubbat säkerhetsordningen i Europa är det inte konstigt att opinionen för att Sverige ska bli Natoland växer. Sverige ligger, tillsammans med Finland, mitt emellan Ryssland och Natolandet Norge. Sverige ligger också nära Baltstaterna, Polen och Danmark, som alla är med i Nato. Dessutom har Sverige ett värdlandsavtal med Nato och samverkar ivrigt, vilket kan uppfattas som fientligt i Ryssland utan att vi har några garantier för hjälp från någon annan i händelse av angrepp. Visserligen finns knappast någon analytiker som tror att vårt land är ett primärt krigsmål för Putin, men visst kan vi dras in i en större konflikt. Och Putin? Kan man lita på att han vägleds av rationella överväganden?

Nato är, som bekant, en produkt av kalla kriget. Pakten skapades 1949, något år efter Berlinkrisen och Pragkuppen, i en tid när Sovjetunionen befäste sitt välde i Östeuropa. Ända sedan slutfasen av andra världskriget hade Stalin krävt att länderna skulle ingå i Sovjetunionens intressesfär. Västmakterna var ovilliga, men gav i praktiken med sig. 

Från början var Nato en ren politisk sammanslutning med USA och en rad europeiska länder som nästan alla drabbats hårt av andra världskriget. Syftet sades vara att värna demokrati, individuella friheter och rättssamhälle, men det hindrade inte att odemokratiska länder kunde vara med som den tidens Portugal och Grekland. Man kunde nog hellre beskriva syftet som Lord Ismay, Natos förste generalsekreterare, gjorde: ”keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down”. 

Under 1950-talet omvandlades Nato till en utpräglad militär pakt. Tyskland kom in i värmen men också Turkiet, som knappast stod upp för det politiska syftet. Trots fiendskapen mot Sovjetunionen agerade man inte militärt när sovjetstyrkor gick in i Ungern 1956 eller i Tjeckoslovakien 1968. Det var ju Sovjetunionens intressesfär och Natos försvar var bara för dess medlemmar. Dessutom – det få man inte glömma! – risken för att en konflikt skulle eskalera till kärnvapenkrig fanns där alltid. Det var ”terrorbalansens” tid. 

När så kalla kriget tog slut med Sovjetunionens kollaps hamnade Nato i något som kan liknas vid en identitetskris. Vad skulle nu bli dess syfte? Ryssland var svagt och dess nya makthavare syntes inte se Nato som fientligt. När Putin år 2000 kom till makten sade han faktiskt att han kunde tänka sig Ryssland som en del av Nato. Då hade pakten redan slagit in på en ny linje med början under Balkankrigen, med så kallade non article 5-operatioens, dvs operationer som inte handlade om angrepp mot något medlemsland, även om USA lite långsökt hävdade det efter nine-eleven 2001. Sedan dess har Nato varit mer eller mindre inblandat i Afghanistan, Irak och Libyen i krig som knappast kan kallas folkrättsliga. Det har vanligen varit USA som tagit initiativet men fått stöd från Natos medlemmar med olika insatser. 

Således: För svenskt vidkommande skulle ett medlemskap i Nato innebära stöd från andra medlemmar i pakten om vi skulle bli angripna. Medlemskapet skulle dock också innebära att vi enligt Artikel 5 skulle tvingas delta i militära operationer till stöd för något annat angripet medlemsland, även om det gällde att en auktoritär och nationalistisk regim. Antag till exempel att Turkiet provocerar fram en konflikt med Armenien, vilket inte är omöjligt. Vill vi då strida för Turkiet? 

Medlemskapet skulle nog också skapa förväntningar om deltagande i i non article 5-operations, utifrån Natos senare syftesbeskrivning. Dessutom är det uppenbart att Nato haft en osunt stark lojalitet med USA i kraft av dess helt dominerande militärmakt. Man har därvid ställt upp på krigsinsatser som bara med en absurd argumentation kan anses beröra Nato som försvarspakt. Och hur tänker vi om USA som ledarnation om Trump eller någon likartad vinner nästa presidentval? Men vi bör inte bara rädas Trump. USA har en lång tradition av orättfärdig inblandning i andra länder, inklusive interventioner, kupper och folkrättsbrott, som de flesta av oss tar avstånd ifrån.

Anslutning till Nato eller inte? Det handlar om hur man värderar möjliga framtidsscenarier och vilka politiska, militära och etiska slutsatser man drar av dem. Men det finns alternativ. Putins krig har visat stark samhörighet i Europa när Ryssland invaderat Ukraina. Kanske är det hög tid att damma av Lissabonfördragets artikel 42:7 som förklarar att EU-länderna är skyldiga att bistå andra medlemsländer som utsatts för territoriellt angrepp. Putins krig har förändrat spelplanen och vi måste alla tänka på hur vi vill ha det i ett osäkrare Europa. Jag funderar vidare. 

Vem vinner på bojkott av rysk kultur och vetenskap?

De ryska kleptokraterna i Putins vänkrets ser ut att få ett torftigt liv. De vägras att utnyttja sina utländska bankkonton, hindras att resa till sina lyxbostäder i Europa, får inte segla sina gigantiska yachter i Medelhavet. Stackarna! Jag vill gärna tro att det slår mot det veka livet i de maktstrukturer som bär upp självhärskaren Putin och hans invasion i Ukraina. Kanske kan det leda till att en och annan rysk oligark vänder sig mot Putins retorik och krigspolitik. Det är möjligt, men det är inte en palatsrevolution som i första hand är önskvärd; sådana tenderar att bara ersätta den ena despoten med en annan. I stället hoppas vi på en mer folklig resning mot Putin av människor som inte förlorat sin lyx utan snarare av dem som vet att Ryssland kan bättre än låta sig ledas av en självhärskare. 

Många av dem finns bland författare, konstnärer, musiker och forskare. För dem kan nu livet bli urholkat och torftigt på riktigt. Allt fler riskerar att uteslutas från internationella sammanhang när bojkotterna skjuter hejvilt på snart allt ryskt (nej inte olja och naturgas förstås!). Jag antar att det finns två tankar bakom dessa bojkotter: att man vill demonstrera att Ryssland genom Putins krig ska ställas vid skampålen samt att kulturarbetare, idrottare och vetenskapsmän ska vända sig mot tyrannen Putin. Kanske blir det så för somliga, men jag är rädd att många tvärtom kommer att vända sig bort från Europa och anamma Putins tal om det mobbade Ryssland. 

I Ryssland har många av de stora romanerna, filmerna, musikverken och konstverken skapats. Ryska författare, musiker och konstnärer har i ett par århundraden berikat världen. Många av dem har behandlat teman som berör dialektiken i det ryska arvet, där västliga influenser i århundraden konfronterats med orientaliska, något som är aktuellt än i dag när en förr ganska europeiskt påverkad person som Putin numera framstår som en orientalisk despot. 

Även ryska forskare har berikat världen, främst inom naturvetenskapliga områden. Ofta har forskning bedrivits i samverkan med universitet i västländer. Det är med vetenskap som med kultur: den trivs bäst och utvecklas mest när olika erfarenheter och perspektiv kommer till tals och samverkar. 

Nu ska rysk kultur och vetenskap bojkottas. Från svenska kulturinstitutioner har man infört stora begränsningar av samverkan med ryska kulturpersoner och exponering av nutida rysk kultur. Likaså har regeringen uppmanat svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med ryska forskare. Hur klokt är det?  Ska kultur och vetenskap fångas in bakom gränser? Är inte professionell gemenskap och intellektuella tankeutbyten motsatsen till konflikt och krig? 

De flesta ryska kulturpersonligheterna och vetenskapsmännen är sannolikt inte storryska nationalister utan främst hängivna sitt skapande eller sin forskning. Att ha möjlighet att delta i internationella sammanhang befordrar inte bara kultur eller vetenskap utan ger dessutom talrika möjligheter till dialog om Putins tyranni och krig tillsammans med kollegor i väst. Den isolering som bojkotterna tvingar dem till riskerar i stället att leda känslor av utanförskap och ilska. Ja, det kan rent av leda till att man sluter upp bakom Putins retorik om det fientliga väst som måste bekämpas med alla medel, även krig. Och det var väl inte det som var meningen?

Nej, sluta bojkotta rysk kultur och vetenskap! Utveckla i stället kontakterna som kan bidra till en kil mellan den fattiga ryska maktpolitiken och den rika ryska kulturen och vetenskapen. 

Är det inte fred de vill ha?

Vad är en fredsrörelse? Jag tänker väl som de flesta: en samling människor med humanistiska och demokratiska ideal som strävar efter fredliga lösningar på konflikter; som värjer sig mot krigshets och propagandalögner från den ena eller andra parten; som skyr vapen som maktmedel och då särskilt kärnvapen; som tror på ömsesidig förståelse, dialog och medling. Ja, ni förstår. Fram träder en bild av godhjärtad skara, kanske ibland lite troskyldigt naiva men likväl människor som väcker sympati.

Så märkligt det därför var när jag i en diskussionstråd på Facebook fick syn på ett delat inlägg av ordföranden för Sveriges fredsråd, som i sin tur hade delat ett inlägg som dagen efter Rysslands inmarsch i Ukraina uttryckte förståelse för krigshandlingen. När jag så tittade in på ordförandens egen sida visade det sig att det inte var en olycklig tillfällighet. Kvinnan, som dessutom är ordförande för Svenska kvinnors vänsterförbund, använder uppenbarligen en stor del av sina dagar till ett ständigt flöde av inlägg på Facebook, mest i form av länkar till andras inlägg. Många av dem utmålar Ukraina som en fascistisk eller nazistisk stat och uttrycker stöd för Putins krig. 

För att tydliggöra sin uppfattning skriver hon en fiktiv historia i form av en analogi, där hon tänker sig att ”Sannfinländarna och två andra nazistpartier tar makten med våld i Helsinki under hösten 2014” och vidare att ”folket på Åland tar genast avstånd från regimen i Helsinki och säger att de hellre är självständiga”. Det resulterar i hennes berättelse i att ”de nynazistiska partierna” bombar Åland i åtta år och förbjuder folket där att tala svenska, samt utsätter befolkningen för grovt förtryck som våldtäkter och avrättningar. Ålänningarna vill ha skydd från Sverige, men man är rädd för att störa balansen i området, berättar hon vidare och fyller på med detaljer för att vi ska se analogin med hennes bild av Ukraina (här Finland) som en usel fasciststat och Ryssland (här Sverige) som en tveksam men till slut rättfram stat när man till sist 2022 gör en ”humanitär intervention” för att befria de förtryckta. 

Ja, ni förstår – det är förryckt! Uppenbarligen har hennes mångåriga patos för att kritisera NATO (vilket det finns anledning till) lett till en oreflekterad uppslutning bakom Putin och hans världsbild. Ja, ni vet: ”Min fiendes fiende är min vän”. Inte ens när Putin hotar med kärnvapen har denna ”fredsvän” något att invända. Samma dag publicerar hon ytterligare tjugo (!) inlägg om NATO som krigshetsare, Ukraina som fascistiskt etc. Inget om Putins hot om massförintelse!

Som alla vet: Sociala medier flödar över av inlägg av människor med märkliga uppfattningar. Jag skulle knappast tycka det var mödan värt att här belysa denna dams uppfattningar om det inte vore för att hon är ordförande för Sveriges fredsråd som är en paraplyorganisation för ett antal organisationer som säger sig ha någon form av fredsagenda. Trots ordförandens skriverier har Sveriges fredsråd i ett uttalande häromdagen dock tagit ställning mot Putins krig i Ukraina, vilket hon faktiskt publicerat på sin Facebooksida. Hur kommer det sig? Kanske var det ett majoritetsbeslut. Rådets sekreterare har också varit en varm försvarare av rysk utrikespolitik via den blogg han driver. Men vid den ryska inmarschen fick han nog och deklarerade tydligt att han haft fel om de ryska planerna mot Ukraina. 

Men ordföranden fortsätter sin desinformation. Och hon har anhängare. 
Ett tjugotal gillade hennes historia om Åland/Ukraina medan bara två gillade hennes publicering av Sveriges fredsråds protest mot kriget. Någon av anhängarna kallade mig ”imperialistapologet” (=försvarare av imperialism) när jag ganska försiktigt protesterade mot hans beskrivning av henne som fredskämpe. Tja, det är väl sånt man får ta i debatten.